Tænk hvis det var jer på Frederikshøjvej og Ørnevej der blev ramt af lokalplan 6-1-16 Akafa Svenstrup, som vi er blevet ramt her på Lobovej.

For jer er dette heldigvis kun et tænkt eksempel, men det er meget nøjagtigt det der har ramt os.

I forbindelse med lokalplan 6-1-16 Akafa Svenstrup, ønsker Akafa en udvidelse af erhvervsområdet langs Skipper Clements vej og Øster Møllevej.

By- og landskabsforvaltningen bestemmer derfor at de markerede boliger, I forbindelse med lokalplan 6-1-16 Akafa Svenstrup, flyttes fra boligområde til erhvervsområde.

De berørte huse ses markeret med rødt på nedenstående billede.

 

Ændringen gennemføres af følgende årsager: (det er de årsager vi har fået oplyst af Aalborg Kommune)

·         Ved at flytte boligerne fra boligområde til erhvervsområde forventes muligheden for beboerklager over miljøbelastningen på Skipper Clements vej og Østre møllevej at være mindre.

·         Ved at lave en ”grøn kile” på begge sider langs Skipper Clements vej ønsker forvaltningen at beskytte husene i anden række på Frederikshøjvej og Ørnevej idet jo længere afstand fra Skipper Clements vej desto større sikkerhed for mindre miljøbelastning.

·         Forvaltningen ønsker ikke at Akafa skal blive ”pige-sure” og flytte ud af byen, fordi der alternativt skal skabes støjbarrierer langs Skipper Clements vej og Øster Mølle vej. Det vil være en udgift for Akafa, som ikke bidrager positivt til Arlas bundlinie.

Det betyder for jeres situation at: (Kommunen har ikke villet bidrage væsentligt til at belyse konsekvenserne af beslutningen, så vi har selv måttet finde svarene)

·         De berørte huse må fra dags dato ikke ombygges, tilbygges eller genopbygges ved f.eks. brand. Dvs. hvis huset brænder ned til grunden, vil forsikringen formodentlig dække værdien af huset, men der er desværre ikke nogen grund at genopbygge huset på. En ny grund og betaling af denne skal beboeren selv sørge for.

·         Du må ikke foretage ændringer som normalt kræver godkendelse hos kommunen, som f.eks.:

   o   Etablere solfangere.

   o   Etablere faskiner til afledning af regnvand.

   o   Opsætte drivhus, udestue, carport / vognly, redskabsskure osv.

   o   Etablere brændeovn.

·         Kommunen er klar over at grundværdien på de berørte huse falder til 0,00, men det er ikke kommunens problem, fordi det har lovgiverne på Christiansborg givet kommunen ret til.

·         Din ejendomsskat / ejendomsværdiskat vil ikke blive nedsat.

·         Ifølge miljøloven skal beboelse der flyttes fra boligareal til erhvervsareal, som udgangspunkt nedlægges.

·         Den lovlige støjgrænse på jeres grund hæves med en faktor 1024 gange. (Gældende uanset tidspunkt på døgnet og for alle årets dage).

                       Det betyder at hvis der i dag kører ca. 200 Arla-tankbiler, vil ændring af områdets status give en teoretisk mulighed for ca. 400.000 daglige Arla-tankbiler uden at overskride støjgrænsen.

·         Den lovlige byggehøjde i skel for erhvervsbygninger hæves fra 2,5 meter til 12 meter.

·         Kommunen har ikke mulighed for at kompensere for de tab dette påfører beboerne. Det er alene et mellemværende mellem Akafa og beboerne.

·         Hvis der er en realkreditbelåning på mere end 40 % af den nuværende værdi, vil realkreditinstituttet være berettiget til at opsige lån med henvisning til kraftigt faldende værdi. Der vil efterfølgende kun kunne finansieres max. 50% af selve husets værdi, fordi grundens værdi er 0,00. Begrundelsen er at ved en evt. tvangsauktion er der normalt altid en grund der har værdi.

            Et eksempel på realkredit lånemuligheder før og efter overgang til erhvervsområde.

            Før: Hus værdi 2.000.000 heraf grund 800.000 à lånemulighed 80% af 2.000.000 = 1.600.000

            Efter: lånemulighed 50% af 1.200.000 = 600.000

            Sandsynligheden for at en ny ejer kan optage realkreditlån ved et køb af jeres hus er, i følge realkreditinstitutter, meget lille.

·         Hvis der er friværdi i huset, vil en eventuel nedsparingsplan, hvor der ”ædes” mursten, skulle genforhandles med pengeinstituttet, da ejendomsværdien er kraftigt forringet.

·         Forsikringsselskaberne vil være meget kritiske ved forsikring af de berørte huse, da det ikke kan udelukkes at en skadesudbetaling ikke gør borgeren i stand til at genetablere en tilværelse som ligner den der var før skaden.

·         Du må gerne blive boende.

·         Du må gerne sælge i fri handel, men skal dog gøre opmærksom på de ovenstående restriktioner, som beliggende i erhvervsareal, pålægger en køber.

·         Der gennemføres en 8 ugers høringsperiode hvor de berørte beboere forgæves kan gøre indsigelse mod planen.

 

Det er den situation vi har måttet leve med siden marts 2015 hvor lokalplanforslaget første gang blev offentliggjort.