Akafa-sagen. Lokalplan 6.1.106 Akafa, Svenstrup.

Denne side indeholder beskrivelser, dokumentation og breve vedrørende sagen. Data er på ingen måde hemmelige og er derfor ikke beskyttet af password.

Startet marts 2015.       Seneste opdatering:  07.11.2017

Problemet i lokalplanen:

1: Vores hus kommer til at ligge inde på Akafas (Arla) erhvervsområde.

2: udvidelsen betyder at der fremover skal køre ca. 400 mælketankbiler på skolevejen i døgnet. (365 dage om året) og tilkørselsvejene gennem boligområder skal "plastres" til  med støjhegn.

At vores hus kommer til at ligge inde på erhvervsområdet i stedet for, som nu, i et boligområde, betyder:

·         Huset må ikke længere ombygges, tilbygges eller genopbygges ved f.eks. brand. Dvs. hvis huset brænder ned til grunden, vil forsikringen formodentlig dække værdien af huset, men der er desværre ikke nogen grund at genopbygge huset på. En ny grund og betaling af denne skal vi selv sørge for.

·         Vi må ikke foretage ændringer som normalt kræver godkendelse / anmeldelse hos kommunen, som f.eks.:

   o   Etablere solfangere.

   o   Etablere faskiner til afledning af regnvand.

   o   Opsætte drivhus, udestue, carport / vognly, redskabsskure osv.

   o   Etablere brændeovn.

·         Grundværdien falder til 0,00. Kommunen er klar over at grundværdien falder til 0,00, men mener ikke at det er ikke kommunens problem, fordi det har lovgiverne på Christiansborg givet kommunen ret til.

·         Ejendomsværdien falder markant. Det er svært at sætte tal på, men 50 % er et godt bud.

·         Ejendomsskat / ejendomsværdiskat vil ikke blive nedsat ift. den meget lavere værdi

·         Ifølge miljøloven skal beboelse der flyttes fra boligareal til erhvervsareal, som udgangspunkt nedlægges.

·         Den lovlige støjgrænse på vores grund hæves med en faktor 1024 gange. (Gældende uanset tidspunkt på døgnet og for alle årets dage).

·         Den lovlige byggehøjde i skel for nabo-erhvervsbygninger hæves fra 2,5 meter til 12 meter.

·         Kommunen har ikke mulighed for at kompensere for de tab dette påfører beboerne. Det er alene et mellemværende mellem Akafa og os.

·         Hvis der er en realkreditbelåning på mere end 40 % af den nuværende værdi, vil realkreditinstituttet være berettiget til at opsige lån med henvisning til kraftigt faldende værdi. Der vil efterfølgende kun kunne finansieres max. 50% af selve husets værdi, fordi grundens værdi er 0,00. Begrundelsen er at ved en evt. tvangsauktion er der normalt altid en grund der har værdi.

            Et eksempel på realkredit lånemuligheder før og efter overgang til erhvervsområde.

            Før: Hus værdi 2.000.000 heraf grund 800.000 à lånemulighed 80% af 2.000.000 = 1.600.000

            Efter: lånemulighed 50% af 1.200.000 = 600.000

            Sandsynligheden for at en ny ejer kan optage realkreditlån ved et køb af vores hus er, i følge realkreditinstitutter, meget lille.

·         Vores nedsparingsplan, hvor der ”ædes” mursten (friværdi), skal genforhandles med pengeinstituttet, da ejendomsværdien er kraftigt forringet.

·         Forsikringsselskaberne vil være meget kritiske ved forsikring af vores hus, da det ikke kan udelukkes at en skadesudbetaling ikke gør os i stand til at genetablere en tilværelse som ligner den der var før skaden.

·         Vi må gerne blive boende.

·         Vi må gerne sælge i fri handel, men skal dog gøre opmærksom på de ovenstående restriktioner, som beliggende i erhvervsareal, pålægger en køber.

·         Kommunen kan ikke ekpropiere huset med erstatning, da der ikke er lovhjemmel til at ekspropriere til fordel for 3. mand (Akafa), Men kommunen kan "ekspropriere" huset uden erstatning, så den eneste mulige køber er Akafa, som så selv bestemmer prisen.

Vores prioritering af mulige løsninger1

1    Kommunen og Akafa frafalder kravet om at vores hus skal ligge i Akafas erhvervszone. derved er vi tilbage til situationen fra før marts 2015

2    Akafa indgår en købspligtaftale med os med en løbetid på mindst 10 år. Huset vurderes nu af 2 uafhængige ejendomsmæglere og gennemsnittet bruges som indeks 100. Prisen reguleres på salgstidspunktet efter realkreditrådets statistik oover faktiske salgspriser pr m2 i 9230 Svenstrup. Statistik BM011 findes her:  http://rkr.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1680

3     Akafa indgår en købspligtaftale med os med en løbetid på mindst 10 år. Huset vurderes på salgstidspunktet af 2 uafhængige ejendomsmæglere, som beliggende i et boligområde, og gennemsnittet bruges som salgspris.

4      Akafa køber vores hus nu til en pris der modsvarer hvad vi skal give for et tilsvarende bolig. Dvs. boligstørrelse, indretning, grundstørrelse, vedligeholdelsesgrad, beliggenhed (tæt på bus, indkøb, læge osv) og supplerende bygninger (garage, drivhus, vinterhave).

5     Vi bliver boende under de nye konditioner og accepterer at kommunen og Arlas 80.000.000.000 i årlig omsætning har magt til at smadre vore opsparing for på sigt at give den til Akafa.

Vores og Akafas forslag til at løse problemet.

·        Vores forslag var at der laves en bindende aftale om køb af vores hus når vi vil sælge (tidshorisont 10 år). Huset skal til den tid vurderes som om det stadig lå i et boligområde. Denne aftale var vi enige med Akafa-direktøren om men den blev afvist af Arlas juridiske afdeling da man ikke mente at det var muligt at vurdere noget der lå i et erhvervsområde som om det lå i et boligområde.

·        Vi ændrede forslag til at der laves en bindende aftale om køb af vores hus når vi vil sælge (tidshorisont 10 år). Huset vurderes nu og prisen bruges som indeks 100 og prisen reguleres efter realkreditrådets statistik over boligpriser i området, men den blev afvist af Arlas juridiske afdeling da man ikke ville være med til en aftale ud over 1 år. Huset skulle så vurderes igen (nu som beliggende i erhvervsområde).

·       Akafa foreslog at de købte huset nu til vurderingen og så kunne vi leje os ind på kommercielle vilkår. Vi kunne ikke få oplyst den leje vi skulle betale, det skulle først beregnes. Vi spurgte så et udlejningsbureau og de mente at mellen 10.000 og 12.000 pr. måned var prisen. Vi afslog dette tilbud da vi ikke ville have en husleje i den størrelse når den aktuelt er 0 (huset er betalt).

·       Akafa tilbød at købe huset for 1.900.000 her og nu. Vi afslog dette tilbud da vi ikke kan finde noget i samme stand, størrelse og logistik uden at skulle give ca 400.000 til 500.000 mere.

·       På et tidspukt havde vi fundet et andet hus og tilbød Akafa at sælge huset for 2.070.000 her og nu. Det ville ganske vist have givet os et tab på ca. 300.000, men vi godt og grundigt træt af situationen. Det afslog Akafa. De vi maks give 1.900.000.

        Samtidig har de fastholdt deres krav til en eventuel handel der siger: Hvis huset alligevel ikke kommer til at ligge i erhvervsområde skal handelen gå tilbage, uanset om huset er blevet revet ned i mellemtiden.

·       Vi har tilbudt Akafa at kan købe huset for det vi skal give for noget i samme stand, størrelse og logistik. Det har Akafa afslået

Kommunens argumenter for at lægge vores hus ind under Akafas erhvervsområde:

1         Ved at flytte boligerne fra boligområde til erhvervsområde forventes muligheden for beboerklager over miljøbelastningen at være mindre.

2         Ved at lave en ”grøn kile” på begge sider langs Skipper Clements vej ønsker forvaltningen at beskytte husene modsatte side af Lobovej, idet jo længere afstand fra fabrikken desto større sikkerhed for mindre miljøbelastning.

3         Forvaltningen ønsker ikke at Akafa skal blive ”pige-sure” og flytte ud af byen med mulige tab af arbejdspladser i kommunen.

 4.   Da Akafa på et møde  januar 2015 fortæller at de forventer at eje alle husene på Lobovejs østside i løber af meget kort tid og følger det op med et beslutningsreferat hvor de lover at fremsende alle de berørte (her i blandt os) beboeres accepter på at komme til at ligge i Akafas erhvervsområde giver det mening at tage hele østsiden af Lobovej med. Akafa har dog aldrig forsøgt at få disse accepter. Vi må derfor konstatere at Akafa og Claus Hansen er i ond tro når de bevidst lyver for kommunen for at få en økonomisk fordel

Vores argumenter ift. kommunens argumenter for at flytte vores hus til erhvervsområde:

Ad1    Vi vil medgive at ved at hæve den lovlige støjgrænse (24/7) med en faktor 1024 tager man nok lige toppen af de mulige klager.

Ad 2   Ved at lave en ”grøn kile” på østsiden af Lobovej kommer husene på vestsiden da ikke på nogen som helst måde længere væk. De vil have nøjagtig samme afstand, men der er nu ikke nogen huse til at være støjbarriere

Ad 3    Der er selvfølgelig en risiko for at arbejdspladser flytter ud af kommuen. Det er dog efter sigende kun ca. 50% af arbejdsstyrken der bor i Aalborg kommune. Jeg har dog ikke belæg for at sige at det er korrekt.

Situationen dengang vi købte huset (1973) og nu. Vores hus er markeret med grøn pil på det gamle luftfoto og med et 1-tal på det nye. Huset i den røde firkant er tidligere blevet købt af Akafa og er nu revet ned for at give plads til en lastbil vendeplads og flere læsseramper. Den blå afmærkning viser det areal Akafa havde da vi købte vores hus. Den røde viser hvordan de har ekspanderest over tid. Efter billedet er lavet har Akafa købt de to "lommer" nederst i billedet.

 

    

 

 "Spillerne" på banen

Forkortelse Beskrivelse Dækker over Email Telefon
OS Finn & Marianne, Lobovej Os der bliver "tværet ud" af lokalplanen Finn: flc@gvdnet.dk
Marianne: msc@gvdnet.dk
20843431
22674324
CH Claus Hansen Sitemanager på Akafa og det er ham vi har forhandlet med  chnn@arlafoods.com      99392910
BY-og-LAND By-og landskabsforvaltningen Den forvaltning i Aalborg kommune som står for udarbejdelse og gennemførsel af lokalplanen  plan.udvikling@aalborg.dk 99312000
Rådmand Hans Henrik Henriksen Rådmand for By-og landskabsforvaltningen og ham der skal "stå på mål" for planen hhh-byraad@aalborg.dk 99312100
CZ Charlotte Zeth Projektleder/planlægger i By-og landskabsforvaltningen med ansvaret for lokalplanen  Charlotte.zeth@aalborg.dk    9931 2211
Udvalg Udvalget for By-og landskabsforvaltningen Medlemmerne i udvalget for By-og landskabsforvaltningen http://www.aalborg.dk/politik/udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/udvalg?udvnr=26  
Byråd Medlemmerne i byrådet i Aalborg 31 byrådsmedlemmer http://www.aalborg.dk/politik/aalborg-byraad/politikere
Samråd Svenstrup samråd Dækker over interesseorganisationen i Svenstrup by der styrer facebookgruppen "PasPaaSvenstrup" (modstandere af planen) Via facebooksiden
https://www.facebook.com/PasPaaSvenstrup/
 
HT Hans Thorup Medlem af byrådet for Venstre (Tidligere kollega i KMD). Har været på besøg og støtter vores kamp mod planen hth-byraad@.aalborgdk 6171 2811
NB Niels Brauer Journalist på Nordjyske. Han lavede artiklen i Nordjyske  niels.jorn.brauer@nordjyske.dk 9935 3754 
PIA Pia Haugaard Journalist og oplæser på 24Nordjyske. Hun lavede indslaget i 24Nordjyske pia.haugaard@nordjyske.dk 9935 3293
KIOE Kim Østergaard Vores advokat, som vi pt. har sat på HOLD, da det ikke giver mening for os at betale for advokathjælp til hushandel og tilhørende kontrakt.  kioe@aalborg.advodan.dk 4084 4792
ARLA-led CEO, Vice-CEO og bestyrelsesformand CEO Peder Tuborgh, bestyrelsesformand Åke Hantoft og Vice CEO Povl Krogsgaard  'peder.tuborgh@arlafoods.com'; 'Povl.Krogsgaard@arlafoods.com'; 'ake.hantoft@arlafoods.com'  
RB Roger Buch Lokalplanekspert, Forskningschef i samfundsvidenskab/ Professor in Political Science. Ph.D., cand.scient.pol.
rb@dmjx.dk 8944 0440
MLF Maria Louise Friis Borgerrådgiver i Aalborg kommune borgerraadgiver@aalborg.dk  9931 1967
PS Peter Serup Sagsbehandler i forvaltningen. Det er ham der laver aktindsigten.  Peter.Serup@aalborg.dk  9931 2240 
LA  Legal Aid Frivillige jurastuderendes retshjælp raadgivning@legal-aid.dk  32 21 90 95 
JM Jonna Mortensen Den site manager der afløser Claus Hansen pr. 1. oktober jonna.mortensen@arlafoods.dk 87514100
         
         

Tidslinje og kronologisk dokumentation af sagsgang og brevvekslinger

Md/år  Fra Til Medie  Indhold Link  Kommentar 
Marts 2015 Aalborg Kommune borgerne Forslag til ny lokalplan udesendes via eboks. Der står ikke direkte at vores hus skifter status.. Det skal vi selv udlede af den medfølgende tegning og tekst. Fordebat lokalplan Der står at Akafa har bedt om udvidelse af erhvervsområde, selv om Akafa direktøren siger det modsatte
April 2015 OS BY-og-LAND Vores indsigelse mod lokalplanen Kommentar_til_lokalplan.pdf Vores beskrivelse af dyb skepsis over planen og vores tidligere "sammenstød" med Akafa
April 2015 Borgerne BY-og-LAND Indsigelser og bekymringerfra andre svenstrupborgere ift. påvirkning på nærområdet, især de 400 daglige mælketransporter på skole og villaveje alle indsigelser.pdf
April 2015 Samråd Borgerene Der oprettes en Facebook protestside, som senere udbygges med en underskriftindsamling mod lokalplanen PasPaaSvenstrup
Maj 2015 NB Borgerne   Reportage i Nordjyske om planen. (kan sikkert findes på Nordjyskes arkiv) om hvor godt det bliver og at man er meget langt med planerne. Dog nævnes borgernes skepsis.   Vi havde ikke hørt en "dyt" før artiklen
Maj 2015 OS Rådmand Brev til rådmanden hvor vi undrer os over at alle andre får nyheden i avisen før vi har hørt en "dyt" Brev_HHH.pdf  
Maj 2015 Rådmand OS Svar fra rådmanden svar-fra-rådmand.pdf første "sang fra de varme lande" fra rådmanden
Maj 2015 OS CZ Efter fristen på de 8 uger har vi stadig ikke hørt en "dyt" fra kommunen. Brevet til projektlederen spørger ind til hvem der skal svare på de spørgsmål der er i indsigelsen.   Vi får aldrig svar på dette brev
Juli-2015 OS By-og-LAND, udvalget, CH og NB Vi indsender et partsindlæg hvor vi beskriver:
* Vores situation siden vi købte huset i 1973
* En kendt børnebog (muldvarpen der ville vide hvem der havde lagt en lort på dens hoved) nyfortolket
* Dokumentation af de lempede støjkrav der vil komme på vores grund.
* en del supllerende spørgsmål
følgebrev_juli-2015.docx

Partsindlæg vedrørende AKAFA udvidelse.pdf
Det er vores hensigt med dette brev at få kommunen og Akafa ud af busken så vi kan få nogen svar.
Selv om vi sender indlægget til alle i udvalger og sætter en fadøl på højkant til den der kan give en fornuftig forklaring er der ikke en eneste der svarer.
Juli 2015 OS CH Tlf fra Claus Hansen, Akafa. Vi diskutterede en købsaftale på minimum 10 år og det havde han ikke noget problem med.   Det er første gang vi hører fra Akafa.
Der blev aftalt et fysisk møde hvor CH ville komme forbi og fortælle om Akafas planer.
Juli 2015 OS CH   Møde på Lobovej, hvor vi fik forelagt planeren for Akafas udbygning.Vi aftalte at CH skulle tilbage til sit bagland for at få accept på en aftale over minimun 10 år    Det lykkedes ikke for ham
Juli 2015 CH OS Tlf fra Claus Hansen, Akafa. Han forklarede at Arla ikke kunne gå med til en købspligt-aftale baseret på vurdering som beliggende i boligområde når vi engang ønskede at sælge. Arla mener ikke at en ejendomsmægler kan vurdere som om et hus stadig lå i et boligområde.   Der blev aftalt et fysisk møde hvor CH ville komme forbi og fortælle diskuttere andre muligheder.
Oktober 2015  OS CH   Vi fremsender forslag til en alternativ fastlæggelse af købspris, baseret på realkreditrådets statistikker over huspriser i vores område.  Købstilbud Lobovej 20 (vores version-2).pdf  Der fremsendes flere kontraktudkast, som alle er mere elle mindre ubruelige. De afspejler ikke hvad der er aftalt. 
Oktober 2015 CH OS Tlf fra Claus Hansen, Akafa. Han forklarede at Arla ikke kunne gå med til en købspligt-aftale baseret på vurdering ud fra realkreditrådets statistikker. Man kan kun gå med til 1 års aftale, hvorefter ejendommen skal vurderes igen, nu som beliggende i erhvervsområde.   Vi har selvfølgeig haft kontakt til vors advokat hele tiden og han mener ikke at aftalen tilgodeser os på nogen som helst måde. 
Oktober 2015 OS CH   Møde på Lobovej, hvor endnu engang diskutterede forskellige muligheder. Vi fik helt klart indtrykket af at Akafa var villig til, en vis kompensation så vi ville kunne flytte uden alt for mange udgifter   Det viser sig senere at det ikke er tilfældet.
Oktober 2015 OS CH   Vi fremsender forslag hvor vi åbner for muligheder for at flytte og bygge nyt eller lade Akafa finde og forhandle pris på et hus der svarer til det vi har. Vi beder ogsåom en forventet pris som Akafa vil give for huset.    
Oktober 2015 CH OS Tlf fra Claus Hansen, Akafa. Han forklarede at Arla under ingen omstændigheder vil være med til nybygning eller fremfinding af passende bolig. Samtidig siger han at der overhovedet ikke kan være tale om nogen form for kompensation, fordi Arlas virkspmhedsfilosofi er: : Arla yder ikke kompensation for økonomiske tab der, via Arlas dispositioner, påføres enkeltpersoner, da det kan skabe præcedens for at Arla altid kompenserer for påført tab.
Svar-genhusning.pdf Det er ikke en virksomhedsfilosofi som klæder noget selskab
Oktober 2015  CH OS   Claus Hansen skriver at huset skal vurderes efter aktuel beliggenhed (og ikke som beliggende i boligområde). Dvs markant lavere pris.  Aktuel-beliggenhed.pdf   
Februar 2016  Udvalg  OS   Svar på diverse spørgsmål, bl.a KRAKs kort som viser at vi allerede er blevet flyttet til erhvervsområde Svar_kom_1.pdf   
Marts 2016 NB Alle Niels Brauer fra Nordjyske på besøg på Lobovej. Det kom der denne artikel ud af i Nordjyske avis-31.03.2016.jpg  
Marts 2016 NB Alle Arlas kommentarer til avisartiklen avis-31.03.2016-1.jpg Læg især mærke til at kommunikationsdirektøren understreger at der ikke er planer om at udvide Akafa. Hvorfor så udvidelsen af erhvervsområdet
Marts 2016 24Nordjyske   24Nordjyske  (Pia Hagbart) på besøg for at lave en opfølgning på avisartiklen 20160331_102109.mp4  
Marts 2016 OS alle Vi laver en video baseret på Hitlerfilmen: Der untergang. Det kan jo være at humor kan få nogen ud af busken Video_der_untergang Publiceres på facebooksiden.
April 2016  CH OS   Claus Hansen ringer og fortæller at man fra Arlas side vil have en klausul i en eventuel handel der siger: Hvis kommunen alligevel ikke laver området til erhvervsområde skal en handel gå tilbage,    Vi får oplyst at selv om huset i mellemtiden kan være revet ned skal handelen alligevel gå tilbage..
Det er der ingen der kan sige ja til, og de ejendomsmæglere vi har talt med er simpelthen rystede over en sådan klausul. 
April 2016  OS CH   Vi har fundet og forhandlet pris på et andet hus og giver Akafa forslag til 2 priser på huset. 2.100.000 så får de det som det står eller 2.070.000 så tager vi det med vi kan bruge i renovering af det nye hus.  Vores_køb_af_andet_hus.pdf  Uanset om de accepterer det ene eller det andet tilbud skal vi stadig ud og finde mindst 300.000 for at få en standard som den vi har.
Maj 2016 2015 CH OS   Møde på møde på AKAFA, hvor Akafa fastholder at de maks vil give 1.900.000 og at de ikke kan fravige klausulen om at handelen eventuelt skal gå tilbage.   Det giver ikke mening at lave en handle på de vilkår
November 2016 OS Byråd Vi skriver til hvert enkelt byrådsmedlem og spørger om det er Aalborg kommunes politil at holde en familie som gidsler i en lokalplansag Brev-byrådet.pdf Svar fra Enhedslisten og SF. De støtter ikke planen.
December 2016 OS Byråd Vi skriver en opfølgning på brevet til hele byrådet Opfølgning-brev-byrådet.pdf Ingen svar fra nogen overhovedet 
December 2016  OS Rådmand   Rådmanden kommer på besøg på Lobovej hvor vi fremlægger vores argumenter.
Vi dokumenterer at Akafa kun kører ca. 50 % af sin kapacitet. Det var rådmanden godt klar over. Alligevel mener han at det er muligt at firdoble produktionen. Vores argument er at der ikke er stigende mælkemængder, snarere tværtimod.
Tårnenes idle-tid.xlsx  Han fortæller at beslutningen om lokalplanen har flertal og at den bare bliver "kørt igenem". Han lover dog at checke hos juristerne om der er mulighed for kompensation fra kommunen. 
Januar 2017 Rådmanden OS På vegne af den socialdemokratiske gruppe svarer rådmanden på det første brev til alle i byrådet AKAFA Svenstrup planarbejde.pdf Set fra vores side er det "hælden vand ud af ørerne"
Marts 2017 OS Alle   Vi laver et eksempel hvor det er Skipper Clementsvej der rammes som vi bliver ramt. Skipper Clementsvej "slipper" dog med at få opsat støjhegn SkipperClementsVej.html  Lægges på facebooksiden
Marts 2017 OS Alle Vi laver en annonce hvor vi søger nyt hus. Hus_koebes.html Lægges på facebooksiden
Marts 2017 OS Rådmand Vi rykker rådmanden da han ikke har svaret os på de ting han skulle undersøge Rykker-efter-besøg.pdf Vi sender også rykkeren til HT og CH
April 2017 Rådmand OS Svar fra rådmanden på mail om manglende svar. Rådmand-svar-efter-besøg.pdf Han skriver at alt er efter loven og de har ret til at "tvære" os ud
April-2017 OS HTH Vi videresender rådmandens svar til vores kontakt i byrådet (HTH) og vi får hurtigt et svar fra HTH Svar-fra-Hans (HTH).pdf Linket indeholder hele mailkorrespondancen.
Det er rart at der trods alt er nogen der kan se at det er helt galt
April 2017 OS By- og Land  Anmodning om aktindsigt i lokalplansagen Begæring om aktindsigt.pdf
Kvit_modtag_aktindsigt.pdf
Kommunen skal svare senest 7 arbejdsdage efter den 18.04.2017.
April 2017 OS RB Spørgsmål til lokalplanekspert Roger Buch. Vi spørger om han kender lokalplaner der udelukkende tilgodeser en 3. mand Roger Buch.pdf Vi håber at kunne få inspiration ved at se andre sager og hvordan de har udviklet sig.
April 2017 CH OS Claus fortæller at han ikke vil bede kommunen tage vores hus ud af lokalplanen, da det er en del af deres fremskrivning Svar_Claus_om_Lobovej_tages_ud_af_lokalplan.pdf Det må være sådan at Akafa forventer at skulle bruge østsiden af Lobovej i fremtiden
April 2017 OS CH   Vi fortæller Claus at vi er nødt til at fortsætte vores gameplan Info_Claus_gameplan.pdf  
April 2017 OS CH   Claus svar på vores info om at vi fortsætter Info_Claus_gameplan.pdf Claus siger at de ikke har noget i gang med udvidelse af erhvervsområde, men at det bare er en fremskrivning af Akafa fremtidplaner
Maj 2017 OS Rådmand + by- og land Vi har stadig ikke fået aktindsigt. Blev lovet til slut af uge 17. Rykket midt i uge 18. Svar at den vil komme fredag den 5. maj eller allersenest mandag den 8. maj. Vi har den 9. maj stadig ikke fået noget svar. rykker-for-aktindsigt.pdf Vi undersøger vores klagemuligheder ved borgerrådgiveren i aalborg kommune
Maj 2017 OS MLF Vi ringer til borgerrådgiveren for at få hjælp til at komme videre / klage. Vi aftaler at vi sender mailkorrespondancen med forvaltnigen. MLF sender sagen videre til chefen for forvaltningen, Peder Baltzer Nielsen. Borgerrådgiver-videsendelse.pdf Vi afventer svar.
Maj 2017 OS HTH Vi informerer Hans Thorup om at vi ikke har fået nogen aktinsigt og at vi har kontaktet borgerrådgiveren Hej Hans-1.pdf
Maj 2017 By- og Land OS   Vi modtager brev fra Peter Serup. Han beklager at der er tekniske udfordringen med at oploade dokumenter, men vi får journallisten  Journalark - aktindsigt.pdf  Vi informerer Hans Thorup og borgerrådgiveren om at vi nu har fået aktindsigt
Maj 2017 PS OS Vi modtager link til download af aktindsigt. Det er et antal PDF-filer Aktindsigt 1.pdf
1-25.pdf 26-50.pdf 51-71.pdf 72-100.pdf 101-125.pdf 126-150.pdf 151-172.pdf
Vi modtager aktindsigt den 10.05.2017.
Vi begynder at trevle  det hele op og danne os et indtryk af kvaliteten og indholdet.

Majl 2017
OS ARLA-led Vi skriver til Arlas ledelse og forklarer sagen set fra vores side. Mail til ARLA ledelsen.pdf Sendt 15.05. ingen respons pr. 30.05
Maj 2017 PS OS Svar fra Peter Serup om muligheden for at kræve at Akafa laver aftaler med beboerne svar-fra-PS.pdf Det kan åbenbart ikke lade sig gøre
Maj 2017 OS Jurastuderendes retshjælp Vi har haft kontakt de jurastuderende og de vil tage sagen med til de erfarne jurister i næste uge De foventer en tilbagemelding torsdag 25.5
Maj 2017 OS Legal-aid Vi beskriver sagen for endnu en gratis juridisk rådgivning. Legal-aid.pdf Vi har fået positiv tilbagemelding. Vi har udfyldt de ønskede erklæringer.
Sagen har fået nummer: 2017-1186
Maj 2017 OS HTH   Vi informerer Hans Thorup om at vi har skrevet til Arlas ledelse, retshjælp og om svar fra Peter Serup     
Maj 2017 OS PS + HHH Vi har efter gennemgang af aktindsigten fundet et antal steder hvor der mangler dokumentation. Bl.a mangler accepter fra de omkringboende der skal lægges ind under Akafas erhvervsområde.
Vi efterspørger det manglende som vi mener er de mest vigtige dokumenter i sagen.
Manglende-dokumentation.pdf Vi afventer nu svar
Maj 2017 OS MLF Vi informerer borgerrådgiveren Borgerrådgiver-1.pdf
Borgewrrådgiver-31062017.pdf
Borgerrådgiveren svarer og ønsker info nå vi modtager svar.
Efterfølgende foreslår hun at vi venter til mandag den 12.06 før vi gør noget.
Maj 2017 OS HTH Vi informerer Hans Thorup og hans svar kommer prompte info-til-og-svar-fra-HTH.pdf
 
Maj 2017 OS PS+HHH+by-og land Vi skriver et indlæg om tilkørsel til læsseramperne og sender en video med. tilkørsel-til-læsserampe.pdf De konklusioner forvaltningen har truffet er på forkert grundlag.
Juni 2017 OS MLF Vi ringer til Peter Serup, men får ingen kontakt.
Vi informerer borgerrådsiver om at vi intet har hørt
  MLF vil kontakte forvaltningen
Juni-2017 Legal-aid OS Svar fra Legal-aid. Der er nogen forslag vi lige skal have undersøgt Legal-aid-svar.pdf  
Juni 2017 PS OS   Svar fra Peter Serup efter mange rykkere og kontakt til borgerrådgiver.
Dokumentationen indeholde også rykkere.
Svar-fra-Peter-Serup.pdf  Vi kan ikke bruge svaet til noget som helst da han ikke svarer på vores spørgsmål.
Juni 2017  OS Legal-Aid   Vi skriver til Legal-Aid med nye spørgsmål, især om de manglende dokumenter   Legal-aid-3.pdf   
Juni 2017  OS MLF   Vi spørger borgerrådgiveren om hvad næste skridt bør være  Borgerrådgiver-22062017.pdf   
Juni 2017 MLF OS Borgerrådgiveren svarer at vi bør søge juridisk hjælp og at hun ikke kan gøre mere Svar_borgerrådgiver_som_opgiver.pdf Vi må overveje hvad vi så gør.
Juni-2017 Legal-aid OS Svar fra Legal-aid.Sagen er for kompliceret for studerende så de "slår op i banen" Legal-aid-4.pdf Vi kommer ikke længee af dene vej
August 2017 OS PS+HHH+by-og land Vi "koger" alle de ubesvarede spørgsmål ned til 1 Spørgsmål_rådmand_og_Serup.pdf Der er eftyer 14 dage endnu ikke kommet noget svar
August 2017 OS OS Tlf. samtale med Peter Serup. Han fortæller at der ikke er taget nogen beslutning og at han nok skal lave et skriftligt svar.
Han er helt med på at vi er i en særlig ugunstig situation. Han var ikke klar over at Claus Hansen er ved at være historie på Akafa
   
August 2017 OS Byråd + CH Vi skriver til hele byrådet for at få hjælp til at omgøre beslutningen om erhvervsområdet.
Vi kan bevise at beslutningen er taget pga. bevidst/ubevidst løgn fra Akafa
Kære medlemmer af Aalborg byråd og Claus Hansen (220817).pdf Vi afvener svar / kommentarer
September 2017 OS PS+HHH Vi rykker for svar:

Hej Hans Henrik og Peter.

Da vi nu efter ca. 5 ugers ventetid endnu ikke har fået noget svar på vores spørgsmål, skal det hermed bringes i erindring.

 

  Vi afvener svar / kommentarer
September 2017 HHH OS Svar på det ret simple spørgmål: vil i tage Lobovej 20 ud af planen Svar_rådmand_rykker.pdf Rådmanden kan ikke give noget svar.
Vi står stadig uden afklaring
Oktober 2017 JM OS Tilfældigt møde med den nye site manager, der var på rundvisning i området   Jeg fortalte om vores problemer med Akafas krav om erhvervsområde.
Hun fortalte om planeren om en ny pakkelinie (100 mill.).
Hun ville vende tilbage når hun havde fået tid til at se på sagen. Måske først næste år
November 2017 JM OS Opkald fra Jonna, der fortæller at Akafa har meddelt kommunen at de ikke ønsker at gøre brug af den nye lokalplan og at de derfor ikke skal have udvidet erhvervsområdet Jubii, vi har vundet vores frihed som boligejere tilbage Vi afventer nu et møde med Jonna og at kommunen trækker lokalplanen tilbage